Zhejiang
Director-General FU Zubei (Ms.)
Address No. 187 Jie Fang Road Hangzhou
Post Code 310001
Telephone 0571-87189822(day) 0571-87189753(night)
Fax 0571-87189933(day) 0571-87063211(night)
Copyright: China Banking Regulatory Commission
ADDR:Jia N0.15 Financial Street, Xicheng District, Beijing, 100800