Tibet
Director-General WANG Xiaohui
Address No. 14 Jiangsu Road Lhasa
Post Code 850000
Telephone 0891-6346080(day) 0891-6557570(night)
Fax 0891-6346090
Copyright: China Banking Regulatory Commission
ADDR:Jia N0.15 Financial Street, Xicheng District, Beijing, 100800