Tianjin
Director-General Wang Jincheng
Address No. 117 Jie Fang Bei Lu Tianjin
Post Code 300203
Telephone 022-83866291(day) 022-83866029(night)
Fax 022-83866004(day) 022-83866024(night)
Copyright: China Banking Regulatory Commission
ADDR:Jia N0.15 Financial Street, Xicheng District, Beijing, 100800