Qingdao
Director-General YU Longwu
Address No. 69 West of Hong Kong Road Qingdao
Post Code 266071
Telephone 0532-83079105(day) 0532-83079299(night)
Fax 0532-83876701
Copyright: China Banking Regulatory Commission
ADDR:Jia N0.15 Financial Street, Xicheng District, Beijing, 100800