Ningxia
Director-General SHEN Xiaoming
Address No. 6 Jie Fang Dong Street Yinchuan
Post Code 750004
Telephone 0951-6098006(day) 0951-6098007(day) 0951-6098002(night)
Fax 0951-6098090
Copyright: China Banking Regulatory Commission
ADDR:Jia N0.15 Financial Street, Xicheng District, Beijing, 100800