Jiangxi
Director-General XIAO Yuhuai
Address No. 213 ZhongShan Road Nanchang
Post Code 330008
Telephone 0791-6766811(day) 13517005122(night)
Fax 0791-6766811
Copyright: China Banking Regulatory Commission
ADDR:Jia N0.15 Financial Street, Xicheng District, Beijing, 100800