Hunan
Director-General JIANG Minsheng
Address No. 848 Wu Yi Street Changsha
Post Code 410005
Telephone 0731-2830800(day) 0731-2830900(night)
Fax 0731-2830800
Copyright: China Banking Regulatory Commission
ADDR:Jia N0.15 Financial Street, Xicheng District, Beijing, 100800