Hubei
Director-General LI Huaizhen
Address No. 69 Zhong Nan Road Wuhan
Post Code 430071
Telephone 027-87327365(day) 027-87327316(night)
Fax 027-87327365(day) 027-87327316(night)
Copyright: China Banking Regulatory Commission
ADDR:Jia N0.15 Financial Street, Xicheng District, Beijing, 100800