Henan
Director-General ZHI Deqin
Address No. 4 Yellow River Road Zhengzhou
Post Code 450003
Telephone 0371-65366000(day) 0371-65366226(night)
Fax 0371-65366049
Copyright: China Banking Regulatory Commission
ADDR:Jia N0.15 Financial Street, Xicheng District, Beijing, 100800