Guizhou
Director-General WANG Yanxiu
Address No. 203 South Zhonghua Road(Hai Tian Plaza) Guiyang
Post Code 550002
Telephone 0851-5811528(day) 0851-5873512(day) 0851-5861569(day) 0851-5811389(night)
Fax 0851-5813011
Copyright: China Banking Regulatory Commission
ADDR:Jia N0.15 Financial Street, Xicheng District, Beijing, 100800