search
Management


Chairman
GUO Shuqing
Vice Chairman WANG Zhaoxing
Member of the CPC CBRC Committee DU Jinfu
Vice Chairman CAO Yu
Vice Chairman
ZHOU Liang
Vice Chairman
ZHU Shumin
Chief Inspector
LI Xinran

 

Copyright: China Banking Regulatory Commission
ADDR:Jia N0.15 Financial Street, Xicheng District, Beijing, 100033

visitation count :
?ICP?05072642?